О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА на Одлука за изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции

22.08.2014 16:24

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 11 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 02-3717/1 од 07.06.2013 година ( пречистен текст)  и  член 20 став 1 од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013, а во врска со објавениот втор квартален конкурс од 12.04.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 18.08.2014 година ја донесе следната:


О Д Л У К А  ЗА ИЗМЕНА
на Одлука за изведувачи и композиции кои не се прифатени
односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции број
02-5159/7 од 01.08.2014 годинаЧлен 1    Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје врши измена на Одлука за изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции број 02-5159/7 од 01.08.2014 година, а врз основа на Измена број 02-5159/10 од 15.08.2014 година на Извештајот со број 02-5159/4 од 30 јули 2014 година од Комисијата за одлучување по втор квартален конкурс објавен во месец Април 2014 година согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.
СЕ МЕНУВА член 1 од Одлука за изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции број 02-5159/7 од 01.08.2014 година донесена од Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје и  истиот  ГЛАСИ:


„ Член 1Работоводниот орган на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија - Скопје врз основа на доставената Измена број 02-5159/10 од 15.08.2014 година на Извештајот со број 02-5159/4 од 30 јули 2014 година од Комисијата за одлучување по втор квартален конкурс објавен во месец Април 2014 година согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција од Комисијата која одлучуваше по конкурсот за поддршка на домашната музичка продукција во вториот квартален конкурс од 2014 година, во состав Благоја Здравковски, Томислав Таневски, Методија Автовски, Тоде Спасовски, Радица Митиќ, Ристо Апостолов и Никола Фириев
ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно композиции од вториот објавен квартален конкурс за 2014 година од 12.04.2014 година, и тоа:


Категорија „ТАЛЕНТИ“:
1.    МАРИЈА КОЦЕСКА како изведувач на композицијата „АУМБРА АТА МИ АНВАЛЕШТИ“, автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Мариа Костова, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.    ИЛИА МИТРЕВ како изведувач на композицијата „ДАЈ МИ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудиозапис и видеозапис  СКАЈ АЈ ЕНТРТЕЈМЕНТ.

3.    КИРИЛ ТРАЈКОВСКИ како изведувач на композицијата „ДУШО НАПИЈ СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Кирил Трајковски, продуцент на аудиозапис ИНОВАТИВА ГРУП ДОО СКОПЈЕ и продуцент на видеозапис ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

4.    ТЕОДОРА ТРАЈКОВСКА како изведувач на композицијата „МИ ТРЕБА МАЛКУ ВРЕМЕ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудиозапис и видеозапис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

5.    ФЛОРИМ ЧАЛАКИ како изведувач на композицијата „ТЕ ДУА“, автор на музика Грамос Алии, автор на текст Мендерес Лумани, автор на аранжман Ибраим Исламовски, продуцент на аудиозапис и видеозапис во доставените документи не е наведен.

6.    МИКИ СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ЛОША ЛЕКЦИЈА“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

7.    НАТАЛИЈА СЛАВЕВА како изведувач на композицијата „ФАЛА ШТО ТЕ НЕМА“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

8.    МИЛАН МИЛАНОВ  како изведувач на композицијата „ЛАЖИ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман на Милан Миланов, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

9.    РАТКО РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „КРИЛЈА ДАВА ЉУБОВТА“, автор на музика и аранжман Миле Барбаровски, автор на текст Огнен Неделковски, продуцент на аудиозапис Тонско студио СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис К- ТИМ Продукција ДООЕЛ Скопје.

10.    РАТКО РИСТОВСКИ  како изведувач на композицијата „ЛЕНА ГАЛЕНА“, автор на музика и аранжман Миле Барбаровски, автор  текст Огнен Неделковски, продуцент на аудиозапис Тонско студио СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  К- ТИМ Продукција ДООЕЛ Скопје.

11.    ЗОРАН ИЛИЕВ како изведувач на композицијата „АКО НЕ МИ ТРЕБАШ“,   автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

12.    НИКО ЃОРЃИЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ТУКА И СЕГА“, автор на музика, текст и аранжман Нико Ѓорѓиевски, продуцент на аудиозапис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

13.    КОСТА КОСТОВСКИ како изведувач на композицијата „ПРИНЦЕЗА“,  автор на музика, текст и аранжман Нико Ѓоргиевски, продуцент на аудиозапис АВАРД ПРОМОТИОН ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

14.    ЛЕНА ЗАТKOСКА како изведувач на композицијата „ПОСАКАЈ ПОВТОРНО“,  автор на музика и аранжман Владимир Дојчиновски, автор на  текст Лена Заткоска, продуцент на аудиозапис ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ и продуцент на видео запис ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА

15.    ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „НЕКА БИДЕ ШТО ЌЕ БИДЕ“, автор на музика Ванчо Димитров, автор на текст Васил Пујовски, автор на аранжманот Николче Мицевски, продуцент на аудиозапис АВАРД ПРОМОТИОН ДООЕЛ, продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

16.    ЛИДИЈА ПАСКОВА како изведувач на композицијата „ОВОЈ МИГ Е СЕГА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудиозапис и видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

17.    ЈАНЕ ДУНИМАГЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ПРАЗЕН ДЕН“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

18.    РИСТО ДИМОВСКИ како изведувач на композицијата „СЕНКО МОЈА“, автор на музика и аранжман Христиан Петковиќ, автор на текст Соња Василевска, продуцент на аудиозапис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  КАТ ПРОДУКЦИЈА

19.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА  како изведувач на композицијата „МИ ЗЕДЕ СЕ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Александра Јанева, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ

20.     НИКО ЃОРЃИЕВСКИ  како изведувач на композицијата „СРОДНА ДУША автор на музика, текст и аранжман Нико Ѓорѓиевски, продуцент на аудиозапис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

21.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како изведувач на композицијата “НИЕ ИМАМЕ ПРАВО“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Лукаров

22.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како изведувач на композицијата “МАТЕМАТИКА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Лукаров

23.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како изведувач на композицијата “ВО СВЕТОТ НА ПРИКАЗНИТЕ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Лукаров

Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“:
Забавна музика:
1.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата: „ИЗГУБЕНО Е СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Константин Карев, продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје

2.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата: „ПОСЛЕДЕН ДЕН“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на текст Томе Таушанов, продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје

3.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата: „ВЕРУВАМ“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудиозапис Гиновски ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје

4.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата: „ЕЈ ТАКСИСТ“, автор на музика и текст Константин Карев, аранжман Ѓорги Вацев, продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје

5.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата: „ПРАШИНА“, автор на музика и текст Константин Карев, аранжман Ѓорги Вацев, продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ - Скопје и продуцент на видеозапис  АЛЕКСАНДЕР АРП- Скопје

6.    НАТАША МАЛИНКОВА  како изведувач на композицијата „ЕДНО СИ ТИ ДРУГО СУМ ЈАС“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ

7.    ДУШКО ИЧЕВ  како изведувач на композицијата „СТИХИЈА“, автор на музика, текст и аранжман Душко Ичев, продуцент на аудиозапис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ и продуцент на видеозапис  БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ

8.    СИМОНА ПОПОСКА како изведувач на композицијата „САКАМ СЕ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Рената Кралевска, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ

9.    ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА како изведувач на композицијата „АЈДЕ ВРАТИ СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Давид Димовски, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

10.    АРЕНСИ БЕНД како изведувач на композицијата “КАКО ДА СУМ ВО СОН“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

11.    ЕМИЛ АРСОВ  како изведувач на композицијата „ТУЃА СИ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ

12.    ГОРАН ПАПАЗОСКИ  како изведувач на композицијата „ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудиозапис МАСИВ СКАЈ МЈУЗИК ДООЕЛ и продуцент на видеозапис 3Д ПРОЕКТ СТУДИО ДОО

13.    ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ  како изведувач на композицијата „БЕЗ ТЕБЕ“, автор на музика и аранжман Владимир Дојчиновски, автор на текстот Филип Јордановски,  продуцент на аудиозапис ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ, продуцент на видеозапис ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА

14.    ИЛЕ СПАСЕВ  како изведувач на композицијата „ЕДИНСТВЕНА“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Даниела Хаџитоневска, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 
15.    ЕМИЛ АРСОВ  како изведувач на композицијата „КОГА СУМ КРАЈ ТЕБЕ“, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, автор на текст Ана Пандевска, продуцент за аудиозапис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМНЕТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

16.    ДОНИ МАРЏИЕВ како  изведувач на композицијата „ОДИ ПО МЕНЕ“, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, автор на текст Ана Пандевска, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.


Народна музика:

1.    ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ  како изведувач на композицијата “ИЛИНА“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан Цеки, продуцент на аудиозапис и видеозапис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ Скопје.

2.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата „СУДБО БЕЛА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ.


Категорија „ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ“:
Забавна музика:
1.    БИЛЈАНА ДОДЕВА ХРИСТОВА како изведувач на композицијата „НЕ БАРАЈ МЕ“, автор на музика и аранжман Давид Димовски, автор на текст Билјана Додева Христова, продуцент на аудиозапис ПЛАН Б ЕНЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    ДРАГАН ВЕЛИЧКОВСКИ  како изведувач на композицијата „ДАЈ МИ САМО ДЕН“, автор на музика и текст Драган Величковски, автор на аранжман Иван Јованов, продуцент на аудиозапис  ИНОВАТИВА ГРУП ДОО СКОПЈЕ и продуцент на видеозапис  ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

3.    ЕЛВИР МЕКИЌ  како изведувач на композицијата „ДО ПОСЛЕДЕН ЗДИВ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Елвир Мекиќ, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

4.    ЕЛВИР МЕКИЌ  како изведувач на композицијата “АПЛАУЗ“, автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Елвир Мекиќ, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

5.    АЈ КЈУ застапувана од законски застапник БОЈАН ТРАЈКОВСКИ  како изведувач на композицијата „БЕСТЕЖИНСКА СОСТОЈБА“, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

6.    ВИС ВОКС како изведувач на композицијата „ДЕНОТ НА МРТВИТЕ ИДЕАЛИ“, автор на музика и аранжман Марјан Бојаџиев и Петар Јанков, автор на текст Марјан Бојаџиев , продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ и продуцент на видеозапис  КОНТРАБАНДА ДОО Скопје

7.    РАМИЗ ЈУСУФИ - ЦИКИ  како изведувач на композицијата „ЧЕКАЈЌИ ГО АПРИЛ“, автор на музика и аранжман Рамиз Јусуфи - Цики, автор на текст Михајло Јовановски, продуцент на аудиозапис ЦИКИ МЈУЗИК ДООЕЛ и продуцент на видеозапис ТОМАТО ДООЕЛ

8.    ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ  како изведувач на композицијата „НЕ ПОСТОЈАМ БЕЗ ТЕБЕ“, автор на музика, текст и аранжман Владимир Дојчиновски, продуцент на аудиозапис ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ и продуцент на видеозапис ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА

9.    САРА КОСТАДИНОВСКА како изведувач на композицијата „НАМБАРЕЈА“, автор на музика Сара Костадиновска и Ива Христовска, автор на текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Роберт Билбилов, продуцент на аудиозапис и видеозапис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

10.    ДАРКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на песната „НЕБО И ЗЕМЈА“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудиозапис и видеозапис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

11.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ТИ ПОБЕДУВАШ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ

12.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ПОБАРАЈ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ


Народна музика:

1.    МУЗИЧКА ГРУПА „ОРХИДЕА“ како изведувач на композицијата „МЕ ЛЕ РАХАТ“, автор на музика и текст Аријан Асланај, автор на аранжман Емин Салихи, продуцент на аудиозапис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ДФП ТОМАТО ДООЕЛ

2.    НОВИЦА ВАСИЛЕВСКИ  како изведувач на композицијата „МЕРАКОТ ЌЕ ОСТАНЕ“, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудиозапис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

3.    ТАТЈАНА ЛАЗАРЕВСКА ВАСИЛЕВСКА  како изведувач на композицијата „ВО ЉУБОВТА ВЕРУВАШ“, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Ирена Стојановска, продуцент на аудиозапис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.


Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“:
Забавна музика:
1.    МАРКО МАРИНКОВИЌ како изведувач на композицијата „КАЖИ ДА“, автор на музика и текст Марко Маринковиќ, автор на аранжман Иван Јованов, продуцент на аудиозапис ИНОВАТИВА ГРУП ДОО СКОПЈЕ и видеозапис  ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    ЃОКО ТАНЕСКИ како изведувач на композицијата „КРАЈОТ Е САМО ЗБОР“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ

3.    ТАМАРА ТОДЕВСКА како изведувач на композицијата „СОВРШЕН КРАЈ“, автор на музика Тамара Тодевска и Никола Васков, автор на текст Тамара Тодевска, автор на аранжман Никола Васков, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

4.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА  како изведувач на композицијата „СРЦЕ ЧУВА СПОМЕНИ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудиозапис  ГИНОВСКИ ДООЕЛ и  видеозапис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје


Народна музика:

1.    СОЊА ТАРЧУЛОВСКА за композицијата „ИМЕТО ТВОЕ“, автор на музика и аранжман Дејан Момировски, автор на текст Борче Нечовски,  продуцент на аудиозапис АВАРД ПРОМОТИОН ДООЕЛ Скопје и и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ

2.    СОЊА ТАРЧУЛОВСКА за композицијата „ТИ СИ МОЈА БИБЛИЈА“, автор на музика и аранжман Дејан Момировски, автор на текст Борче Нечовски,  продуцент на аудиозапис АВАРД ПРОМОТИОН ДООЕЛ Скопје и и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ


Категорија „ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“:

1.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА за композицијата „ШТО Е СРЕЌАТА“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје

2.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА за композицијата „БУЦИ ПРАСЕТО“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје

3.    ЛИДИЈА АТАНАСОСКА за композицијата „ТЕ САКАМЕ СКОПЈЕ“, автор на музика, текст и аранжман Лидија Атанасоска, продуцент на аудиозапис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје

4.    ЛИДИЈА АТАНАСОСКА за композицијата „МЛЕКО“, автор на музика, текст и аранжман Лидија Атанасоска, продуцент на аудиозапис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје

5.    АЛЕКСАНДАР КИТЕВСКИ за композицијата „БОН - ТОН“, автор на музика, текст и аранжман Александар Китевски, продуцент на аудиозапис ГИРАЛДА

6.    ВАНЧО ЈОВЧЕВ за композицијата „ПРЕД ИЗЛОГОТ“, автор на музика и аранжман Ванчо Јовчев, автор на текст Илија Николовски, продуцент на аудиозапис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ

7.    ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ за композицијата „ЛЕТЕН РАСПУСТ“, автор на музика и аранжман Златко Попчевски, автор на текст Весна Валенте, продуцент на аудиозапис „ГЛИФАДА“ ДООЕЛ Битола

8.    ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ за композицијата „ФУДБАЛЕР“, автор на музика и текст Весна Валенте, автор на аранжман Златко Попчевски продуцент на аудиозапис „ГЛИФАДА“ ДООЕЛ Битола

9.    ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ за композицијата „МАЧЕНЦЕ- СНЕЖЕНЦЕ“, автор на музика и текст Весна Валенте, автор на аранжман Златко Попчевски продуцент на аудиозапис „ГЛИФАДА“ ДООЕЛ Битола

10.    ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ за композицијата „ИВАНА ОД 4-то 3“, автор на музика и текст Весна Валенте, автор на аранжман Златко Попчевски продуцент на аудиозапис „ГЛИФАДА“ ДООЕЛ Битола


Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ  ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА“
1.    ИБРО ЛАБУНСКИ за композицијата „ЌЕ ТЕ ЗЕМАМ МОМЕ БРЕ“, автор на музика и аранжман Енис Мехмедов, автор на текст Ирена Стојановска, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ- Скопје и продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА за композицијата „МОЕТО СЕМЕЈСТВО“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудиозапис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

3.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ДОМОТ СВЕТОСТ Е“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА“:
1.    СУЗАНА СПАСОВСКА за композицијата „ИМА ЕДНА ЗЕМЈА“, автор на  музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Сузана Спасовска продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ЗА МАКЕДОНИЈА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ

3.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата „МАКЕДОНИЈА- СВЕТА, ВЕЧНА, ДРЕВНА, ИСКОНСКА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ

4.    ИБУШ ИБРАИМОВСКИ како изведувач на композицијата „МОЈА МАКЕДОНИЈО“, автор на музика и текст Ибуш Ибраимовски, автор на  аранжман Дарко Јовчевски, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

5.    ГРУПА ИНСТРУМЕНТАЛ И САЊА ЛЕФКОВА како изведувач на композицијата „МОЕТО ИМЕ“, автор на музика и текст Константин Котевски, автор на  аранжман група „Инструментал“, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС и продуцент на видеозапис ТОМАТО ДООЕЛ

6.    АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ како изведувач на композицијата “МАКЕДОНИЈО НИЗ СРЦА ВЕКУВАШ “, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

Категорија „ЅВЕЗДИ“:

1.    НОКАУТ
2.    АДРИЈАН ГАЏА
3.    ЕФТО ПУПИНОСКИ
4.    НАУМ  ПЕТРЕСКИ
5.    ВЛАТКО ЛОЗАНОВСКИ ЛОЗАНО
6.    СИНТЕЗИС
7.      ДНК

ОДБИЕНИ ПРИЈАВИ ПОРАДИ НЕНАВЕДЕНА КАТЕГОРИЈА:

1.    ИРЕНА СПАСОВСКА за композицијата „ПРОКЛЕТА ТУЃИНА“, автор на музика и аранжман Енис Мехмедов, автор на текст Ирена Спасовска продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ- Скопје и продуцент на видеозапис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    МАЈА ГРОЗДАНОВСКА ПАНЧЕВА како изведувач на композицијата “НОЌИ БЕЗ КРАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудиозапис и продуцент на видеозапис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.“


Член 2


Овие измени  стануваат составен дел на Одлуката Бр.02-5159/7 од 01.08.2014 за изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции донесена од Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија и влегуваат во сила со денот на нивното донесување .
Одлуката Бр.02-5159/7 од 01.08.2014 година за избор на изведувачи односно на нови композиции донесена од Работоводниот орган на Јавното Радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија во останатиот дел останува непромената и важи.


Член 3


Оваа Одлука за измена на Одлука за изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции број 02-5159/7 од 01.08.2014 година, веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.
 


О Б Р А З Л О Ж Е Н И ЕВрз основа на член 3 од Законот за подршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.
Со Решение број 02-569/5 од 11.04.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за подршка на домашна музичка продукција.
Врз основа на член 16 од Законот по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 5159/2 16.07.2014 година Работоводниот орган на ЈРП МРТ ја формира Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по конкурс објавен во 12.04.2014 година, а согласно Законот за подршка на домашната музичка продукција.
Комисијата во состав Радица Митиќ, Ристо Апостолов, Методија Автовски, Томислав Таневски, Тоде Спасовски, Никола Фириев и Благоја Здравковски по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи Комисијата до Работоводниот орган на ЈРП МРТ достави Извештај 5159/4 од 30.07.2014 година со предлог на изведувачи, односно композиции кои се одбиени на вториот квартален конкурс во 2014 година, согласно Законот за подршка на домашната музичка продукција и Измена и дополнување на Ивештајот, заведен со  број 5159/6 од 01.08.2014 година.
По доставените Извештаи, Работоводниот орган на ЈРП МРТ – Скопје, донесе Одлука за избор на изведувачи односно на нови композиции број 02-5159/7 од 01.08.2014 година.
Комисијата за одлучување по втор квартален конкурс објавен во месец април 2014 година, по донесувањето на  Одлука за избор на изведувачи односно на нови композиции број 02-5159/7 од 01.08.2014 година од Работоводниот орган на ЈРП МРТ, констатира дека има направени технички грешки во својот Извештај Број 5159/4 од 30.07.2014 година и Измена и дополнување на Ивештајот  број 5159/6 од 01.08.2014 година, па согласно тоа достави до Работоводниот орган на ЈРП Македонска РадиоТелевизија Измена број 02-5159/10 од 15.08.2014  на Извештајот број 02-5159/4 од 30 јули 2014 година.
Согласно доставениот Извештај број 02-5159/10 од 15.08.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.“                         Работоводен орган на ЈРП МРТ Скопје