Изјава за веродостојност на податоци во врска со Законот за поддршка на домашната музичка продукција

19.09.2014 13:41

 

И З Ј А В А

 

 

                Јас, долупотпишаниот/та__________________________________ од _______________ со адреса на живеење _______________________________ и ЕМБГ________________ под полна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека податоците дадени од моја страна во документацијата доставена до ЈРП Македонска Радиотелевизија – Скопје за учество на ______  квартален конкурс за 2014 година, а кои се однесуваат на бројот на издадени синглови, односно бројот на издадени албуми, односно бројот на одржани солистички концерти, како и сите останати податоци кои се од важност за донесување одлука за избор на мојата композиција во ________  квартален конкурс за 2014 година, а во врска со Законот за поддршка на домашна музичка продукција,  СЕ ВИСТИНИТИ.

                Оваа изјава ја давам со цел да послужи како доказ за веродостојноста на податоците дадени од мое име, во постапката за одлучување за избор/неизбор на композиции од страна на Комисијата за одлучување по __________ квартален конкурс во месец ____________  2014 година.

 

                Скопје, ____.____.2014 година                                             

 

Изјавил:

_________________________

(име и презиме)

 

 

*** Изјавата задолжително да биде заверена на нотар