Согласност за копирање лични податоци со цел ажурирање на податоците во Регистерот на обврзници за плаќање на радиодифузна такса

23.09.2014 10:51