О Д Л У К А за избор на изведувачи односно на нови композиции по третиот квартален конкурс за 2014 година

18.11.2014 17:23

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 11 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 02-3717/1 од 07.06.2013 година ( пречистен текст)  и  член 20 став 1 од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со објавениот трет квартален конкурс од 30.06.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 14.11.2014 година ја донесе следната:

 

О Д Л У К А 

 за избор на изведувачи односно на нови композиции

 

 

Член 1

Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција  врз основа на доставениот Извештај со број 02-6935/10 од 12.11.2014 година на Комисијата за одлучување по третиот квартален конкурс, во состав Ванчо Димитров (претседател), Марко Коловски, Јошко Бошковски, Васка Наумова-Томовска, Авни Алији, Симеон Иванов–Канго, Лилјана Автовска, со кој се врши исправка на извештај за ПРИФАТЕНИ  композиции на конкурсот за трет квартал со бр. 6935/5 од 31.10.2014 година,

 ДОНЕСЕ Одлука за избор на изведувачи, односно на нови композиции од третиот објавен квартален конкурс за 2014 година од 30.06.2014 година, односно избрани се следните изведувачи и прифатени се следните композиции и тоа:

 

Категорија „ТАЛЕНТИ“:

 

1.    АРТА МЕМЕДИ И БЕЊАМИН АЈРУЛАХИ (ДУО) како изведувачи на композицијата „Еди“, автор на музика и аранжман Ветон Весели, автор на текст Арта Мемеди, продуцент на аудио и видео запис Џубокс Груп Скопје.

 

     Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

     Забавна музика

 

1.    ЕМИЛ АРСОВ како изведувач на композицијата „Туѓа си “, автор на музика  и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудио и видео запис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ  Кавадарци.

 

2.    НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „Едно си ти, друго сум јас “, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ Кавадарци.

 

3.    САРА КОСТАДИНОВСКА  како изведувач на композицијата „Пеперутки“, автори на музика Сара Костадиновска и Драган Гоцевски, автор на текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Трајко Симоновски, продуцент на аудио и видео запис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

 

4.    СИМОНА ПОПОСКА како изведувач на композицијата „Сакам се“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Рената Кралевска,  продуцент на аудио и видео запис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ Кавадарци.

 

5.    ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА како изведувач на композицијата „Ајде врати се“, автор на музика, текст и аранжманот Давид Димовски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ДФП ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

6.    ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „Нема да ти признам“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје и продуцент на видео запис ДФП ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

7.    ВЕРА  ЈАНКОВИЌ како изведувач на композицијата „Вера“, автор на музика  и  аранжман  Дарко Тасев, автор на текст Весна Малинова-Бабамов, продуцент на аудио и видео запис  ДПТУ АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ  Скопје.

 

Народна музика

 

1.    ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ како изведувач на композицијата „Самовилска убавина“, автор на музика, текст и аранжман Тоде Спасовски, продуцент на аудио   и  на  видео запис  СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија „ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ“:

 

 Забавна музика

 

1.    АЛЕКСАНДАР ТАРАБУНОВ  како изведувач на композицијата “Сакам, не сакам“, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, автор на текст Ана Пандевска, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

2.    АРТА МЕМЕДИ како изведувач на композицијата „Си ти“, автор на музика и аранжман Бењамин Ајрулаху, автор на текст Арта Мемеди, продуцент на аудио и видео запис  АВАНГАРДЕААЉ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.    ИЛЕ СПАСЕВ  како изведувач на композицијата „Единствена“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Даниела Хаџи Тоневска, продуцент на адио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на  видео запис  ФАБРИКА  ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

4.    НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА  како изведувач на композицијата „Еден ден“, автор на музика и текст Наташа Мијат Крстевска, автор на аранжман Андријана Јаневска,   продуцент на адио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на  видео запис ДФП ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

5.    СТЕФЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата „Врати се“, автор на музика, текст и аранжман Стефче Ќироски, продуцент на адио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

        Народна музика

 

1.    ЛИНДИТА ПУРЕЛКИ И АВНИ МЕХМЕТИ (Гр.ОРХИДЕЈА) како изведувачи на композицијата „Ме ле рахат“, автор на музика, текст и аранжман Аријан Асланај, продуцент на аудио и видео запис  АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ  Скопје.

 

2.    КАТЕРИНА ТАНЕВА ЃОРЃИЕВА како изведувач на композицијата „Вљубена жена простува“, автор на музика и аранжман Милан Зафков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД Скопје, продуцент на  видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје

 

3.    КАТЕРИНА ТАНЕВА ЃОРЃИЕВА како изведувач на композицијата „Потпис на усните“, автор на музика и аранжман Милан Зафков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД Скопје, продуцент на  видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

4.    ИРЕНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата „Тајна молитва“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје, продуцент на  видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  Скопје.

 

    Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

    Забавна музика

 

1.    ЃОКО ТАНЕВСКИ како изведувач на композицијата „Крајот е само збор “, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци.

2.    РИСТО АПОСТОЛОВ – ВОДОЛИЈА  како изведувач на композицијата „Одам напред “, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео запис КАРТЕР ФИЛМ  ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.    ТАМАРА ТОДЕВСКА  како изведувач на композицијата „Совршена приказна “, автор на музика Тамара Тодевска и Никола Васков, автор на текст Владимир Крстевски, автор на аранжман Никола Васков, продуцент на аудио и видео запис  ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

 

4.    РИСТО АПОСТОЛОВ-ВОДОЛИЈА  како изведувач на композицијата „Се што ми треба“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео запис КАРТЕР ФИЛМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

5.    РИСТО АПОСТОЛОВ-ВОДОЛИЈА  како изведувач на композицијата „Како од бајки “, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио  и видео запис КАРТЕР ФИЛМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

6.    МИКИ ЈОВАНОВСКИ ЏАФЕР како изведувач на композицијата„Рок на траење “, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, автор на текст Михајло Јовановски, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео  запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  Скопје.

 

        Народна музика

 

1.    БАЈРАМ АЛИ  како изведувач на композицијата „Туна сијан бијами“, автор на музика, текст и аранжман Бајрам Али, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

2.    СУЗАНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата „Лажи ме“, автор на музика и аранжман Дарко Јовчевски, автор на текст Сузана Спасовска, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ  ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФПМ ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.    МИШКО КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „Дојди“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  Скопје.

 

4.    НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач на композицијата „Стара љубов“, автор на музика, текст и аранжман Дарко Јовчевски, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМНЕТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  Скопје.

 

Категорија „ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“:

 

   

1.    ТОДОР ЗАФКОВ  како  автор на музика и аранжман на композицијата     „Коза Роза“,  автор на  текст Елена Георгиева, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

    

2.    АНА ПАНДЕВСКА како автор на текст на композицијата „Желба посебна“, автор на музика и аранжман  Дамјан Лазаров,  продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ  МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје.

 

      3. АНА  ПАНДЕВСКА  како автор на текст на композицијата  „ ДЕЦА СМЕ“, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС  Скопје.

 

      4. АНА  ПАНДЕВСКА  како автор на текст  на композицијата  „ Петар Пан“, автор на  музика и аранжман  Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје.

 

           5. ВЕСНА  ВАЛЕНТЕ   како автор на музика и текст на композицијата „Весел дожд“ автор  на  аранжман  Златко  Попчевски, продуцент  на  аудио  запис  ГРИФАДА ДООЕЛ Битола.

    

       6.ТАЊА БАЈРАКТАРОВА како автор на текст на композицијата „Се што ми треба“, автор на музика и  аранжаман Андријана  Јаневска,  продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

       7.КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата За правата на децата “.Продуцент на аудио запис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје.

 

      8. ТАЊА БАЈРАКТАРОВА  како автор на текст на композицијата „Буци прасето “, автор на  музика и  аранжаман   Андријана  Јаневска,  продуцент на  аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

      9. КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата Математика “.Продуцент на аудио запис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје.

 

           10. ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ  како  автор  на   музика  и  аранжман  на  композицијата „Ајде да се забавуваме “, автор на  текст  Весна  Валенте. Продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

            11. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на   музика  и  текст на композицијата „Најдобар фудбалер“, автор  на  аранжман Златко  Попчевски, продуцент на аудио  запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ  ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА“:

 

1.    ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ  како изведувач на композицијата „За моето семејство“, автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Ламбе Алабаковски, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ДООЕЛ ПРОДУКЦИЈА  Скопје.

 

2.    ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА како изведувач на композицијата „Децата се дар за сите“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА  ДОО  Скопје.

 

3.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „Домот светост е“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис БАГИ КОМУНИКАЦИИ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА“:

 

1.    ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач на композицијата „Земјо мила“, автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Елвир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

2.    СУЗАНА СПАСОВСКА како  изведувач  на  композицијата  „Има  една  земја“,

         автор   на   музика  и   аранжман  Љупчо  Чедомирски,  автор  на текст  Сузана 

         Спасовска,продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје

         продуцент на видео запис ДФП ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

   

3.    ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА како изведувач на композицијата „Црвена боја“, автор на музика и аранжман Тодор Зафков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и видео запис  СТУДИО СИТИ СКОПЈЕ.

 

 

    Категорија „ЅВЕЗДИ“:

 

1.     АДРИЈАН ГАЏА како изведувач на композицијата „Пер паре“, автор на музика, текст и аранжман  Адриан  Ислами,  продуцент на  аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФП ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

     2.  РОБЕРТИНО САЗДОВ   како  изведувач  на  композицијата „Среќа“ автор  на музика, текст и аранжман  Робертино  Саздов. Продуцент  на  аудио и  видео  запис СТУДИО  РОСС Скопје.

 

     3.  МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ автор  на музика, текст и аранжман  Љупчо Павлевски. Продукција на  аудио и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО  Скопје.

 

 

                                                             Член 2

 

    Одлуката за избор на изведувачи односно на нови композиции од 14.11.2014 година веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

          

           Со Решение број 02-569/5 од 11.04.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашна музичка продукција.

 

 Врз основа на член 16 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 02-6827/2 од 08.10.2014 година Работоводниот орган на ЈРП МРТ ја формира Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по објавениот трет квартален конкурс од 30.06.2014 година, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

 

Комисијата констатирала дека на конкурсот објавен во месец јуни 2014 година до неговиот истек аплицирале вкупно 143 изведувачи.

 

              Комисијата во состав Ванчо Димитров (претседател), Марко Коловски,Јошко Бошковски, Васка Наумова-Томовска, Авни Алији, Симеон Иванов–Канго, .Лилјана Автовска по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи  до Работоводниот орган на ЈРП МРТ достави Извештај Бр.02-6935/1 од 16.10.2014 година, Извештај Бр.6935/3 од 27.10.2014 година,  Извештај Бр.02-6935/4 од 27.10.2014 година, Извештај Бр.02- 6935/5 од 31.10.2014 година, Извештај Бр.02 - 6935/6 од 31.10.2014 година, Извештај 02-6935/9 од 12.11.2014 година, Извештај 02-6935/10 од 12.11.2014 година.

Согласно Извештајот број 02-6935/10 од 12.11.2014 година за композициии кои  се прифатени на третиот квартален конкурс, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

 

 

 

                                                                   ЈРП Македонска Радиотелевизија

                                                                               Работоводен орган