Одлука за избор на изведувачи односно на нови композиции кои се прифатени за вториот квартален конкурс од 2015 година

14.08.2015 14:37

Врз основа на член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија број 01-765/1 од 30.01.2015 година и член 20 став 1 од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со вториот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 01.04.2015 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 05.08.2015 година ја донесе следната:

 

О Д Л У К А

за избор на изведувачи односно на нови композиции

 

Член 1

Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција врз основа на доставениот Извештај со број 20-5215/3 од 15.07.2015 година и Известување по Извештај број 02-5215/4 од 30.07.2015 година, заверено со број 20-5215/5 од 04.08.2015 година на Комисијата за одлучување по вториот квартален конкурс за 2015 година, во состав Васил Фотиу (претседател), Јошко Бошковски, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Ристо Апостолов и Симеон Иванов Канго,

ДОНЕСЕ Одлука за избор на изведувачи, односно на нови композиции од вториот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 01.04.2015 година, со која избрани се следните изведувачи, односно автори и прифатени се следните композиции:

Категорија,,ТАЛЕНТИ”

Забавна музика

1. ХРИСТИЈАН ТОДОРОСКИ - КИКО како изведувач на композицијата „ДО ПОСЛЕДЕН ЗДИВ“, автор на  музика и аранжман Дарко Манасијески, автор на текст Христијан Тодороски – Кико, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

Категорија,,АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ

Забавна музика

1. ЛИНДОН БЕРИША како изведувач и автор на текст на композицијата „НИКОГАШ“, автор на музика и аранжман е Иван Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ  МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

2. АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „СЕГА ТЕ САКАМ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Рената Кралевска, продуцент на аудио запис и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

3. ДБОЈАН СТОЈКОВ како изведувач на композицијата „ЕДЕН ДЕН“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Бојан Стојков, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

Категорија ,, ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ

Забавна музика

1. БЛАГОЈА ПЕРУНОВСКИ - Група AРИЈА како изведувач на композицијата „ВО ЕДЕН ЗДИВ“, автор на музика и аранжман Благоја Перуновски, автор на текст Валентин Соклевски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје

2. СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата „ОСУДЕНА“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Ќироски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ  Скопје

3. ДЕЈАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата ,, X+Z+Y’’ автор на музика, текст и аранжман Дејан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

4. САЊА ХРИСТОВА како изведувач на композицијата „СРЕЌА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис РОКЕНРОЛ ТП Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

5. ВУЛНЕТ ИБРАИМИ како изведувач на композицијата ,,ВО СЕКОЈ МОМЕНТ”, автор на музика, текст и аранжман Вулнет Ибраими, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје

6. СТЕВЧЕ  ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата „ТИМ ЗА ПОБЕДА“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Ќироски, продуцент на аудио и видео запис  Александер АРП ДООЕЛ Скопје

 

Категорија ,, ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ’’

Забавна музика

1. ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач на композицијата „СВРАТИ АКО НЕМАШ НИКОГА“, автор на музика, текст и аранжман Евир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2. ЃОКО ТАНЕСКИ како изведувач на композицијата „ЃАВОЛОТ МЕ ОДНЕСЕ“ , автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Ѓоко Танески, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопјe аудио запис и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

3. МАРИЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „ТОЛКУ ТИ ЗНАЧАМ“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис К.М. ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

Народна музика

1.  СУЗАНА СПАСОВСКА како изведувач и автор на текст на композицијата „СПОМЕНИ“, автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

Категорија,,ДЕТСКИ КОПЗИЦИИ

1. ЛИДИЈА БЈЕЛИЦА како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „ЛЕТО“ ,продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

2. ЛИДИЈА БЈЕЛИЦА како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „БАШ БИ САКАЛ“, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

 

Категорија ,, КОМПОЗИЦИИ СО КОЈ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА

 

Забавна музика

1. ЕЛВИР МЕКИЌ, како изведувач на композицијата „ШТОМ ВЕ ИМАМ“, автор на музика, текст и аранжман Елвир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

Категорија,,КОМПОЗИЦИИ СО КОЈ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА”

Забавна музика

1. ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композоцијата „МАКЕДОНКА“, автор на музика, текст и аранжман Владимир Дојчиновски, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

2. ДУШКО ТЕМЕЛКОВСКИ како изведувач на композоцијата „НАША ЗЕМЈА МАКЕДОНИЈА“, автор на музика, текст и аражман Душко Темелковски, продуцент на аудио записот ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

КАТЕГОРИЈА ,,SВЕЗДИ”

Забавна музика

1. СИЛВАНА МУЧИЌ ПЛЕВНЕШ (група СИЛВИ БЕНД), како изведувач и автор на текст на композицијата „ЉУБОВНА ПРИКАЗНА, автор на музика и аражман Влатко Плевнеш, продуцент на аудио и видео запис Музичка куќа СИЛ-ВЛА ДОО Скопје

2. СИЛВАНА МУЧИЌ ПЛЕВНЕШ (група СИЛВИ БЕНД), како изведувач и автор на музика и текст на композицијата „НЕ ЛАЖИ МЕ, автор на аражман Влатко Плевнеш, продуцент на аудио и видео запис Музичка куќа СИЛ-ВЛА ДОО Скопје

 

Народна музика

1. ЕСМА РЕЏЕПОВА како изведувач на композиција „(без работен наслов), автор на музика и аранжман Симеон Атанасов, автор на текст Борче Нечовски, продуцент на аудио и видео запис К-ТИМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

                                                                                                           

Член 2

    Оваа Одлука за избор на изведувачи односно на нови композиции веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови композиции.

           Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-5215/2 од 08.07.2015 година на Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по вториот квартален конкурс од 2015 година, објавен во месец април 2015 година.

Комисијата во состав Васил Фотиу (претседател), Јошко Бошковски, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Ристо Апостолов, Симеон Иванов Канго - членови на Комисијата, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи, до Директорот на ЈРП МРТ Скопје, достави Извештај со бр. 20-5215/3 од 15.07.2015 година за избор на изведувачи односно на нови композиции на конкурсот за првиот квартал и Известување по Извештај број 20-5215/5 од 04.08.2015 година.

Согласно Извештајот број 20-5215/3 од 15.07.2015 година, Известување по Извештај број 20-5215/5 од 04.08.2015 година и откако се утврди кои изведувачи ги исполнуваат законските услови за учество на конкурс предвидени во член 13 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, Директорот на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок согласно член 20 од Законот, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

                                                                        

      ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје