Одлука за изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции за вториот квартален конкурс од 2015 година

14.08.2015 15:07

Врз основа на член член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од 30.01.2015 година  и  член 20 став 1 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со вториот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 01.04.2015 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 05.08.2015 година ја донесе следната:

 

 

О Д Л У К  А

ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ

ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

 

Член 1

Директорот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија Скопје врз основа на доставениот Извештај бр.20-5215/3 од 15.07.2015 година и Известување по Извештај број 02-5215/4 од 30.07.2015 година, заверено со број 20-5215/5 од 04.08.2015 година од Комисијата која одлучуваше по конкурс за поддршка на домашната музичка продукција во вториот квартал од 2015 година, во состав Васил Фотиу (претседател), Јошко Бошковски, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Ристо Апостолов, Симеон Иванов Канго

 

ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно автори и композиции од вториот квартален конкурс за 2015 година, објавен на 01.04.2015 година, и тоа:

 

Категорија ,,ТАЛЕНТИ’

1. АНЕТА  РИСТОВА како изведувач на композицијата „РАСТОПИ МЕ“ , автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Анета Ристова, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

2. БОБАН ПАВЛОВСКИ како изведувач на композицијата „САМИ ЈАС И ТИ“, автор на музика и аранжман Бобан Павловски, автор на текст Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

3. МАРИО ЈЕЛИЌ (ДВА БОНА) како изведувач на композицијата „ВРАТИ ГО“, автор на музика, текст и аранжман Марио Јелиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

4. ЏЕНТЛМЕН (ZENTLEMEN) како изведувач на композицијата „НЕСПОКОЈ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

5. ПАВЛЕ КАМИЛОСКИ како изведувач на композицијата „ИЗГРЕЈ СОНЦЕ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

6. КРИСТИЈАН ТАСЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЛИЧНА ЈАНА“, автор на музика и аранжман Милан Завков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА увоз-извоз Охрид

7. ЉУПЧО ЧЕДОМИРСКИ како изведувач на композицијата „ДАЈТЕ МИ ЈА НЕА“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

8. ТЕОДОРА ТРАЈКОВСКА како изведувач на композицијата „СВЕТОТ БЕЗ ТЕБЕ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветкоски, автор на текст Магдалена Цветкоска Ена, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ

9. ЈАСМИН АЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „ТУЃА СИ СЕГА“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Иле Спасев и Даниела Хаџи-Тоневска, продуцент на аудио и видео запис ЏУБОКС ГРУП ДОО Скопје

10. ВАЛЕРИЈА ДИМОВСКА како изведувач на композицијата „ИЗГУБЕНО Е СЕ“,  автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Валерија Димовска, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

11. СТАНИМИР ЃУРЕВСКИ ТАНЕ како изведувач на комозицијата „БАРЕМ ЕДНАШ“, автор на музика и текст Блаже Темелков, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ - Скопје

12. СТАНИМИР ЃУРЕВСКИ ТАНЕ како изведувач на комозицијата „ОСТАНИ БАР УШТЕ ОВАА НОЌ“  автор на музика и текст Блаже Темелков, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ  Скопје

13. ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА како изведувач на комозицијата „ЛАГИ И ВИСТИНИ“автор на музика, текст и  аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ - Скопје

14. БОБАН ЦАНЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика Орце Гелевски, автор на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Николче Мицевски, продуцент на aудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид,

 

Категорија  ,,АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ’

1. ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „УБАВО ЗВУЧИ ЗАРЕМ НЕ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Горан Наумовски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеo запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

2. РУСА ЈАНКУЛОСКА како изведувач  на композицијата „ЛУДОСТ ИЛИ ГРЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Фатинула Паскова, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА АРТ СТУДИО ДООЕЛ Скопје

3. АНЕТА МИЦЕВСКА – Група МОЛИКА како изведувач на композицијата „ПАК ЌЕ ПОГРЕШАМ“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КАТ ПРОДУКЦИЈА-23 ДООЕЛ Битола

4. ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „НЕМА ДА МОЖАМ“,  автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис  КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје

5. ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „ЕДНА ЉУБОВ“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

6. КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ИСКУПУВАЊЕ“, автор на музика и текст Константин Карев, автор на аранжман Ѓорги Вацев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

7. КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ВЕРУВАМ“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРТ ДООЕЛ Скопје

8. ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ (БАМБУС) како изведувач на композицијата „МЕРАКОТ ЌЕ ОСТАНЕ“, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ  МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

9. ДЕЈАН НИКОЛОСКИ како изведувач на композицијата „ЗЕМЈА ДАЛЕЧНА“, автор на музика и аранжман Сашко Велков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

10. БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „МОРАШ“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

11. ЕМИЛИЈА ЦВЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „СТО ПЕСНИ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

12. МИКИ СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ИГРАЈ СО МЕНЕ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

13. ЗОРАН ИЛИЕВ како изведувач на композицијата „ПОДОБРО ДА НЕ ЗНАЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

14. САРА КОСТАДИНОВСКА како изведувач на композицијата „НАЈ НАЈ НАЈСРЕЌНА“, автор на музика и тескт Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА,  продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ

15. САРА КОСТАДИНОВСКА  како изведувач на композицијата „ЗАЛЕЗ“, автор на музика и текст Ива Христовска, автор на аранжман Лазар Цветкоски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ

16. ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗАРЕМ ЗАБОРАВИ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

17. АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „СОЛЗА ЗА КРАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

18. ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА како изведувач на композицијата „ТВОЈА СУДБИНА“,  автор на музика, текст и аранжман Љупчо Соколовски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје

19. ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА како изведувач на композицијата „ГОЛТКА ЉУБОВ’’, автор на музика и аранжман Љупчо Соколовски, автор на текст Валентин Соклевски, продуцент на аудио и видео запис  СИТИ САУНД  ДООЕЛ Скопје

20. АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „МИ ЗЕДЕ СЕ“,  автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Александра Јанева, продуцент на аудио и видео запис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

21. АЛИ БАЈРАМ како изведувач на комозицијата „РУНЃУМ САР ЈЕК ЧХАВО“ автор на музика, текст и аранжман Али Бајрам, продуцент на аудио записот ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео записот ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

22. АЛИ БАЈРАМ како изведувач на комозицијата „КИ ШУТКА МО БИЈАНДО“ автор на музика, текст и аранжман Али Бајрам, продуцент на аудио записот ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео записот ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

23. ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на комозицијатаУТЕХА“  автор на музика и  аранжман Тодор Трајчевски , автор на текст Драган Таневски  продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА

24. ЉУПЧО ЃОРГИЕВ како изведувач на комозицијата „КОЛКУ БОЛИ ЉУБОВТА“,  автор на музика, текст и  аранжман Ѓорги Крстевски,  продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

25. ВЛАДИМИР ПОП ХРИСТОВ (Група Д.Н.О.) како изведувач на комозицијата „НЕКА БИДЕ СВЕТЛИНА“  автор на музика и текст Владимир Поп Христов, автори на аранжман Никола Перевски Пере и Владимир Поп Христов, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ - Подружница Горила Продукција

26. ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА како изведувач на комозицијата „БРОДОВИ“  автор на музика и  аранжман Тодор Трајчевски , автор на текст Драган Таневски,  продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА

27. МИТКО СЕКУЛОВСКИ како изведувач на комозицијата „ПО НАВИКА“  автор на музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ,  продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ Кавадарци

28. ГРАМОС АЉИЈИ како изведувач на композицијата „ОСТАНИ НЕ ОДИ“, автор на музика и текст Грамос Аљији, автор на аранжман Плеурат Гаши, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје

29. АРШИК МИФТАРИ како изведувач на композицијата ,,ЌЕ ТЕ ЧЕКАМ’’, автор на музика и аранжман Нусрет Асани, автор на текст Аршик Мифтари, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје

 

Категорија ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ

1. ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ како изведувач на композицијата „НИЕ ДВАЈЦА ВЉУБЕНИ ПОД SВЕЗДИТЕ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Христијан Димитриевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

2. ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ како изведувач на композицијата „ОПА НИНА НА НАЈ“, автор на музика и текст Кристијан Габроски, автор на аранжман Христијан Димитриевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

3. ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ како изведувач на композицијата „ПРОКЛЕТО БОЛИ“, автор на музика и текст Филип Јордановски, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

4. МАЈА ЛИЛЧИЌ (МАЈА САЗДАНОВСКА) како изведувач на композицијата „НЕ БАРАЈ МЕ“, автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Маја Лилчиќ, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

5. КАТЕРИНА БРЕЗЕВА (ГРУПА СОНАТА) како изведувач на композицијата  „ЉУБОВТА ПОБЕДУВА’’, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Катерина Брезева, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

6. СИМОНА ПОПОВСКА како изведувач на композицијата „ЗНАМ ДЕКА ЛАЖЕШ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

7. РАДЕ МИТРЕСКИ (ГРУПА СОНАТА) како изведувач на композицијата „ПРОКЛЕТА ТУЃИНА“, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Раде Митрески, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

8. ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА како изведувач на композицијата „ЧУВАЈ ЈА“, автор на музика и аранжман Дарко Манасијески, автор на текст Елена Петреска Толевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

9. МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата „ГОРДА ЖЕНА’’, автор на музика и аранжман Милан Зафков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

10. АНЕТА ЦВЕТКОВСКА-МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „АКО ТЕ ИЗГУБАМ’’, автор на музика и текст Орце Гелевски, автор на аражман Дејан Момироски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

11. БОЈАНА АТАНАСОВСКА како изведувач на композицијата „А КАДЕ СИ“, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Бојана Атанасовска, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

12. НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „УБАВО Е“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

13. ИГОР МИТРОВИЌ како изведувач на композицијата „НЕ ОДИ СИ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис ТП РОКЕНРОЛ Скопје,  продуцент на видео запис ЗД ПРОЕКТ СТУДИО ДОО Скопје

14. ИБУШ ИБРАИМОВСКИ како изведувач на композицијата „ЧАЛГИИ СВИРЕТЕ“, автор на музика, текст и аранжман Наско Чапар, продуцент на аудио запис КЛАРИОН ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС ДООЕЛ Скопје

15. ИЛЕ СПАСЕВ како изведувач на композицијата „НЕМА ЛЕК“, автор на музика, текст и аранжман Иле Спасев, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

16. ИЛЕ СПАСЕВ како изведувач на композицијата „ЉУБОВ МИ ТРЕБА’’, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Иле Спасев и Марија Златева, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

17. ИЛЕ СПАСЕВ како изведувач на композицијата „ЗОШТО ОТИДЕ“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на тескт Даниела Хаџи Тоневска, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопе, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

18. МЕТО БОГДАНОВ како изведувач на композицијата „НЕМА ПЕСНА“, автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Мето Богданов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

19. ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата „СОВРШЕН СКЛАД’’,автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

20. АЛИ БАЈРАМ како изведувач на комозицијата „БУТ БАРЕ БИЈАВА“, автор на музика, текст и аранжман Али Бајрам, продуцент на аудио записот ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео записот ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

21. БИЛЈАНА ДОДЕВА ХРИСТОВА како изведувач на комозицијата „БЕЗ НЕРВОЗА“, автор на музика и аранжман Дарко Тасев, автор на текст Кристијан Габровски, продуцент на аудио и видео запис Александер АРП ДООЕЛ - Скопје

22. БИЛЈАНА ДОДЕВА ХРИСТОВА како изведувач на комозицијата „НЕМА ДА СЕ ДОЗНАЕ“, автор на музика и текст Билјана Додева Христова, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ  Скопје

23. ЈОРДАНЧЕ ПАНОВ како изведувач на комозицијата „ТЕ ЛАЖЕЛЕ“ автор на музика и текст Блаже Темелков, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ – Скопје

24. ЗОРАН РУДАН  како изведувач на комозицијата „ХОТЕЛ НОСТАЛГИЈА“  автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА

25. ЗОРАН РУДАН како изведувач на композицијата „ТЕЧЕ ВРЕМЕ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА

26. КАТЕРИНА ТАНЕВА како изведувач на комозицијата „НЕ ЗАБОРАВАЈ“  автор на музика и  аранжман Тодор Трајчевски , автор на текст Драган Таневски,  продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА

27. ГОЦЕ МАРОТОВ како изведувач на комозицијата „ПАРФЕМ МИЛ“ автор на музика, текст и аранжман Гоце Маротов, продуцент на аудио и видео запис МУНЛАЈТ ДОО

28. БОЈАН ТРАЈКОВСКИ како изведувач на комозицијата „БЕСТЕЖИНСКА СОСТОЈБА“  автор на музика, текст и  аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ – Подружница Горила продукција

29. БОЈАН ТРАЈКОВСКИ  како изведувач на комозицијата „ФИЛМОТ МАЃЕПСАН“,  автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ – Подружница Горила продукција

30. ИРЕНА СПАСОВСКА како изведувач и автор на музика на композицијата „ТВОЈА СРЕЌА СУМ“, автор на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Љупчо Павловски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

31. РЕВАЈЕТ ФАЗЛИУ како изведувач на композиијата „НЕМА ЧОВЕК КОЈ МИ ГО ЗНАЕ ГАЈЛЕТО“, автор на музика и аранжман Мендерес Лумани, автор на текст Ревајет Фазлиу, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ увоз-извоз Скопје

32. АНЕТА ЦВЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „УСНИВЕ МОИ НЕ ДОПРЕЛЕ ДРУГ“, автор на музика и текст Ристо Самаџиев, автор на аранжман Љупчо Соколовски, продуцент на аудио и на видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје

33. МАЈА ВУКИЌЕВИЌ како изведувач на композицијата „СЕГА МИ ТРЕБАШ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис РОКЕНРОЛ ТП Скопје , продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје

 

Категорија ,, ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ

1. ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „СЕ ЌЕ ПОКРИЕ ПРАШИНА’’, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Влатко Илиевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

2. ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „КОЈ ЛИ Е ДЕН“, автор на музика и текст Влатко Илиевски, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

3. РИСТО САМАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „СОНЦЕ МОЕ“, автор на музика и текст Ристо Самарџиев, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на виео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

4. РИСТО САМАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „ГАЛЕБОТ СКИТНИК“, автор на музика и текст Ристо Самарџиев, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

5. НИНКО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач на композицијата „САМО СРЦЕВО ГО ИМАМ“, автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Нинко Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

6. НИНКО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач на композицијата „СТАРАТА КУЌА’’, автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Нинко Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

7. ЛИДИЈА КОЧОВСКА како изведувач на композицијата „ВЕРУВАМ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

8. ЛИДИЈА КОЧОВСКА како изведувач на композицијата „ПОТПОЛНИ СТРАНЦИ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

9. АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА, како изведувач на композицијата „ПЕСНА ВО А-МОЛ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

10. АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ОСТРОВСКО ТАНГО“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис  ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

11. АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ДИВА ЉУБОВ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

12. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „РОКСТАР“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

13. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата „КРАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

14. ЕЛВИР МЕКИЌ, како изведувач на композицијата „ПОСЛЕ НАС“, автор на музика, текст и аранжман Елвир Меќик, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

15. ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ како изведувач на композицијата „ВЕЧНА МАКЕДОНИЈА“ автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Ламбе Алабаковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

16. ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ како изведувач на композицијата „КАМО СРЕЌА“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Ламбе Алабаковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

17. ЃОРГИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ПОБАРАЈ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

18. ЃОРГИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗАБОРАВИ НА СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

19. ВИДАНКА ЃОРГИЕВСКА како изведувач на композицијата „ПЕСНО МОЈА’’, автор на музика, текст и аранжман Наско Чапар, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА МС ДООЕЛ Скопје

20. МАРИЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „СЕКОЈ ДЕН’’, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

21. МАРИЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „ЗА СЕ ШТО ИМАВМЕ’’, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

22. ЗОРАН ТРПКОВ (РОК АГРЕСОРИ) како изведувач на комозицијата, „ЈАС ЗНАМ НИШТО НЕЗНАМ“, автор на музика, текст и  аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ – Скопје

23. ЗОРАН ТРПКОВ (РОК АГРЕСОРИ) како изведувач на комозицијата „АНГЕЛИ“  автор на музика, текст и  аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ – Скопје

24. НЕЛКО НЕЛКОВСКИ како изведувач на комозицијата „МОРСКА СТРУЈА“  автор на музика,текст и  аранжман Нелко Нелковски, продуцент на аудио и видео запис Продуцентско друштво САРОШ – Скопје

25. ВЛАТКО ЛОЗАНОВСКИ како изведувач на комозицијата „БОМБОНА“ автор на музика, текст и аранжман Лазар Цветковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје– Подружница Горила продукција

26. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА како изведувач на композицијата „НЕ СИ МИ СУДЕН“, автор на музика и аранжман Тодор Завков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД  ДООЕЛ Скопје

 

Категорија ,,ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ

1. ТАЊА БАЈРАКТАРОВА како автор на текст на композицијата „ГОЛЕМИОТ БУВ“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје

2. ТАЊА БАЈРАКТАРОВА како автор на текст на композицијата „БРЗОЗБОРКА“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје

3. ЛИДИЈА БЈЕЛИЦА како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „АЛИСА“, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

4. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на  текст на композицијата „МАНЕКЕНКА“, автор на музика и аранжман Златко Попчески, продуцент на аудио  запис ГЛИФАДА ДООЕЛ

5. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на музика и текст на композицијата „МАЛЕЧКА САМОВИЛА“, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ

6. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на музика и текст на композицијата „ИМАМЕ ВРЕМЕ ЗА СЕ“, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ

7. СТЕВЧЕ ГРОЗДАНОВ како автор на аранжман на комозицијата „ЛЕТО“ автор на музика Стевче Грозданов и Драган Таневски, автор на текст Драган Таневски,  продуцент на аудио  запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА

8. КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на комозицијата „ДРУГАР СО ВАС“, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ - СКОПЈЕ

9. КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на комозицијата „ПРОЛЕТЕН РОКЕНРОЛ“, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ - СКОПЈЕ

10. КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на комозицијата „ВО СВЕТОТ НА ПРИКАЗНИТЕ“, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ - СКОПЈЕ

11. КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на комозицијата „ЗА ВОДАТА“, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ – СКОПЈЕ

12. БЛАГОЈА ПЕРУНОВСКИ како автор на музика и аранжман на комозицијата „ЕДЕН ДЕН“, автор на текст Валентин Соклевски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ

 

Категорија ,, КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА’’

1. ДЕНИС ДЕМИШОСКИ како изведувач на композицијата „ЌЕ СЕ ЖЕНАМ ВРЕМЕ Е’’, автор на музика, текст и аранжман Златко Миладиноски, продуцент на аудио и видео запис МЕДИА-2007 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

2. АНЕТА РИСТОВА како изведувач на композицијата „КАЈ И ДА СУМ ДОМА СЕ ВРАЌАМ“, автор на музика и текст Анета Ристова, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

3. ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „НА НИВ СЕТИ СЕ“ , автор на музика, текст и аранжман Владимир Дојчиновски, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

4. НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА како изведувач на композицијата „ВО НОВИОТ СВЕТ’’, автор на музика и текст Наташа Мијат Крстевска, автор на аранжман Трајко Симоновски, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје

5. ЕЛЕНА МИРЧЕСКА како изведувач на композицијата „МОЕТО СЕМЕЈСТВО“, автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Елена Мирческа, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ИН ТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид

6. МИЛИЦА КУЗМАНОСКА како изведувач на композицијата „ОГНЕНИ ПАТИШТА’’, автор на музика и текст Милица Кузманоска, автор на аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

7. АЛЕКСАНДРА МИХОВА како изведувач на композицијата „МОЕТО СЕМЕЈСТВО“ автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје

 

Категорија ,,КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА’’

1. БОБАН ПАВЛОВСКИ како изведувач на композицијата „СВЕТЛОСТ СЕ КРЕВА“ автор на музика и аранжман Бобан Павловски, автор на текст Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

2. ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата  „МОЈА НАЈМИЛА“, автор на музика, текст и аранжман Владимир Дојчиновски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

3. БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „МОЈА МАКЕДОНИЈО“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

4. ЦВЕТКОВСКИ АЛЕКСАНДАР како изведувач на композицијата „ИЛИНДЕН Е“, автор на музика, текст и аранжман Фотинула Паскова, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА АРТ СТУДИО ДООЕЛ Скопје

 

Kатегорија ,,SВЕЗДИ’’

Забавна музика

1.           МАРКО МАРИНКОВИЌ (СЛАТКАРИСТИКА

2.           КРИСТИЈАН ГАБРОСКИ

Народна музика

1.           МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ

2.           МОМИР НИКОЛОВСКИ

 

Член 2

 

Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-5215/2 од 08.07.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по вториот квартален конкурс од 2015 година, објавен во месец април 2015 година.

Комисијата во состав Васил Фотиу (претседател), Јошко Бошковски, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Ристо Апостолов, Симеон Иванов Канго, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи до Директорот на ЈРП МРТ достави Извештај 20-5215/3 од 15.07.2015 година со предлог и мислење за НЕ ПРИФАЌАЊЕ на композиции и Известување по Извештај број 02-5215/4 од 30.07.2015 година, заверено со број 20-5215/5 од 04.08.2015 година.

 

Согласно Извештајот број 20-5215/3 од 15.07.2015 и Известување по Извештај број 20-5215/5 од 04.08.2015 година, и откако се утврди кои изведувачи ги исполнуваат законските услови за учество на конкурс предвидени во член 13 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, Директорот на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок согласно член 20 од Законот, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

ЈРП Македонска радиотелевизија - Скопје