С Т А Т У Т А Р Н А О Д Л У К А за изменување и дополнување на Статутот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија

20.08.2015 10:02

Врз основа на член 124 став 1, алинеја 6 и член 114 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл. Весник на РМ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014 и 132/2014), Програмскиот Совет на МРТ на 12-та седница одржана на 11.08.2015 година, ја донесе следната:

С Т А Т У Т А Р Н А   О Д Л У К А која може да ја превземете на следниот ЛИНК