УПАТСТВО ЗА ЗАБРАНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

20.09.2017 11:20

Упатството може да го преземете на следниот линк: