ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

03.11.2016 13:30

Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија, можете да ја преземете на следниот ЛИНК: