Полагање испит за агенти на пензиски друштва

07.11.2017 14:19

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС ја известува јавноста дека:  првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 17.11.2017 година со почеток во 13:00 часот (просторија 1 и 2). 

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 27.11.2017 година во 13:00 часот (просторија 1 и 2).