Контакт

МРТ Централа

тел: +389 02 5119 899

 

Радиодифузна такса

тел: +389 02 5119 925- шалтер

тел: +389 02 5119 945- шалтер

тел: +389 02 5119 954- правна служба

 

Правно- нормативни работи

тел: +389 02 5119 914

 

Човечки ресурси

тел: +389 02 5119 813

 

Финансиски работи

тел: +389 02 5119 805

 

Комерција и јавни набавки

тел: +389 02 5119 862

 

Маркетинг

тел: +389 02 5119 871

 

Меѓународна соработка

тел: +389 02 5119 847

 

МРТСАТ Сателитски канал

тел: +389 02 5119 940

 

Собраниски канал

тел: +389 02 5119 901

mail: [email protected]

 

Сектор за поддршка на работата на Директорот на ЈРП МРТ

 

тел:  +389 02 5119-860

фах: +389 02 5119 861

mail: [email protected]
       
 [email protected] 

 

Заменик директор на ЈРП МРТ

Административно технички секретар

тел: +389 02 5119 803


 

Одделение за меѓународна соработка

Гена Теодосиевска

тел: +389 02 5119-847

mail: [email protected]

 

Прв програмски сервис на МТВ

Уредник на програма

Анета Андонова

mail: [email protected]

тел: +389 02 5 119-926

 

Информативна програма

Уредник на програма

Стојан Трпчевски

тел: +389 02 5 119-829


Образовна програма

тел: +389 02 5119-902

 

Културно - уметничка програма

Уредник на програма

Мери Попова

тел: +389 02 5119-903

mail: [email protected]

 

Играно -  документарна програма

Уредник на програма

Соња Јаќовска

тел: +389 02 5119-908

mail: [email protected]

 

Трет програмски сервис на МТВ Канал 3- музика/ забава/ култура/ спорт

Уредник Драган Николовски

тел: +389 02 5119-932

mail: dragan.nikolovski@mrt.com.mk

 

Четврт програмски сервис на МТВ Канал 4- Канал за документарна програма и програма на етнички заедници

Уредник Еран Хасипи

mail:

 

Петти програмски сервис на МТВ Канал 5- Детска програма

Уредник Дијана Гогова- Атанасова

mail: [email protected]

 

Редакција на емисии на српски јазик

Уредник на редакција

Јасминка Маневска

тел: +389 02 5119-879

mail: [email protected]

 

Редакција на емисии на босански јазик

Уредник на редакција

Нафија Пепиќ

тел: +389 02 5119-879

mail: [email protected]

 

Редакција на емисии на влашки јазик

Уредник на редакција

Јана Михаилова

тел: +389 02 5119-879

mail: [email protected]

 

Собраниски сервис на МРТ

Одговорен уредник

Виолета Димовска

тел: +389 02 5119- 901

mail: [email protected]

 

Сателитски Сервис на МТВ1

Одговорен уредник

Јулијана Тануровска

тел: +389 02 5119-940

mail: [email protected]

 

Втор програмски сервис на МТВ

Одговорен уредник

тел: +389 02 5119- 925

 

Сателитски сервис на МТВ2

Одговорен уредник

Мерита Дулатаху

mail: [email protected]

 

Сектор за ТВ Техника

Раководител на сектор во ТВ/РА

тел: +389 02 5119-846

 

Македонско радио

Кабинет на директор на МРА

Административно технички секретар

Валентина Андоновска

тел. +389 02 5119 – 864

mail: [email protected]

 

Прв програмски сервис на Македонско радиo

Одговорен уредник

Наташа Андреевска

тел. +389 02 5119-837

mail: [email protected]

 

Информативна програма МРА

Дневна редакција МРА

Уредник на редакција

Јадран Јовановиќ

тел. +389 02  5119-930

mail: [email protected]

 

Редакција за спорт МРА

Уредник на редакција

Александар Мучев

тел: +389 02  5119-938

mail: [email protected]

 

Втор програмски сервис на Македонско радио

Одговорен уредник

Зоран Мирчевски

тел: +389 02 5119- 852

mail: [email protected]

 

Трет програмски сервис на Македонско радио- МРА- Програма на албански јазик

тел. +389 02 5119- 867

mail:

 

Четврт програмски сервис на Македонско радио- МРА- Програма на турски јазик, програма на јазици што ги зборуваат други немнозински заедници

Уредник на програма на турски јазик- Зубејдa Ахмед

тел: +389 02 5119-828

mail: [email protected]

 

Редакција за емисии на српски јазик

Уредник на редакција

тел. +389 02 5119-869

mail:

 

Редакција на ромски јазик

Уредник на редакција

 

тел: +389 02 5119-869

mail: 

 

Редакција на влашки јазик

Уредник на редакција

Зоран Митров

тел: +389 02 5119-869

mail: [email protected]

 

Радио програмски сервис преку сателит и посебни радио програми - Радио Македонија

Уредник Јошко Бошковски

тел: +389 02 5119 874

mail: [email protected]

 

Музичка продукција на МРТ

тел: +389 02 5 119- 875

mail:

 

Сектор за маркетинг и промоција

Ели Јосифовска

тел: +389 02 5 119-871

mail: [email protected]

 

Раководител на одделение за промоција

Ели Јосифовска

тел: +389 02 511-808

mail: [email protected]

 

Сектор за финансиско работење

тел: +389 02 5119-913

 

 

Сектор за правни работи и човечки ресурси

Раководител на Одделение за правни и нормативни работи

Розалина Нелова Димовска

Тел: +389 02 5119-914

mail: 

 

Сектор за комерција и јавни набавки

Раководител на сектор

Лазе Новески

тел: +389 02 5119-878

mail: [email protected]

 

 

Одделение за комерцијални работи

Раководител на одделение

Мери Тодорова

тел: +389 02 5119-811

mail: [email protected]

 

 

Одделение за човечки ресурси

Контакт лице:

Снежана Јовановска

тел: +389 02 5119-813

mail: [email protected]

 

 

Сектор за логистика

Раководител на сектор

Љубица Пуцаревиќ

тел: +389 02 5119 - 814

mail: [email protected]

 

Одделение за радиодифузна такса

mail: [email protected]

 

 

Офицер за заштита на лични податоци во ЈРП МРТ

Одговорно лице за интегритет

Лозенка Мицевска

mail: [email protected]

 


Овластено службено лице за информации од јавен карактер

Марјан Анчевски

mail: direkcijamrt@mrt.com.mk