СООПШТЕНИЕ

27.10.2023 14:36

Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец декември 2023 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет.

Првиот дел од испитот ќе се одржи на 15.11.2023 година со почеток во 09:00 часот, а вториот дел од испитот ќе се одржи на 12.12.2023 година со почеток во 09:00 часот.

Јавната база на прашања и студии на случај се достапни на следниот линк:

https://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

Прописите и литературата за полагање на испитот се содржани во Програмата за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет, која е достапна на следниот линк:

https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/novosti/pdf/ProgramaZaPol...

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ